Japan Royal Jelly Powder

สารสำคัญอีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญและพิเศษกว่านมผึ้งเจ้าอื่นๆ ก็คือ โปรตนี Apisin ซึ่งเป็นโปรตีน ที่ดีมีส่วนช่วยให้ตัวอ่อนของผึ้งเจริญเติบโตได้ดี