อบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน บริษัท พรีโม ยุคใหม่

KPI เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator ซึ่งก็แปลได้ว่า “ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ” เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข/จำนวน/ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานนั้นมีศักยภาพเพียงไร หรือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด ตรวจสุขภาพประจำปี 2021

สุขภาพที่ดีของพนักงานถือเป็นปัจจัยพื้นฐานด้านความมั่นคงขององค์กร เพราะหากพนักงานมีความพร้อมทางด้านร่างกายก็สามารถแสดงศักยภาพด้านอื่นๆ ออกมาได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สร้างผลงานที่จะทำให้องค์กรก้าวหน้าประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ในทางกลับกันหากพนักงานมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่พร้อมทำงาน ก็จะเป็นอุปสรรคในการทำงานและการสร้างโอกาสใหม่ๆได้

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2020 ณ จังหวัดกระบี่

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีบริษัท (Company Outing Trip) คือ การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน เป็นการพาพนักงานทุกคนออกไปสร้างแรงบันดาลใจและมองหาไฟในการทำงานที่จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายและช่วยทำให้พนักงานได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวนี้อย่างเต็มที่

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด ได้ส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆ ณ โรงเรียนบ้านห้วยร่วม ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด ได้ส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆ ณ โรงเรียนบ้านห้วยร่วม ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยการบริจาคเงินให้กับทางโรงเรียน เพื่อซื้อของเล่นและเป็นทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ เพื่อสนับสนุนให้น้อง ๆ มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น เพื่อโตไปเป็นคนดีและทำประโยชน์ต่อสังคม

21 สรรพคุณและประโยชน์ของอัลมอนด์ ! (Almond)

อัลมอนด์
อัลมอนด์ หรือ แอลมอน, แอลม่อน, แอลมอนด์, อัลมอล (Almond – ออกเสียงในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า อามึนด์ หรือ แอมึนด์ โดยไม่มีเสียงตัวแอล แต่สำหรับในภาษาไทยเราจะนิยมอ่านและสะกดว่า อัลมอนด์ หรือ แอลมอนด์ มากกว่า

อัลมอนด์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Prunus amygdalus Batsch) จัดอยู่ในวงศ์กุหลาบ (ROSACEAE) และเป็นพืชพื้นเมืองในตะวันออกกลางและเอเชียใต้

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด จัดอบรม ISO 9001:2015 และ GMP

ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ

ค้นพบวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นดำเนินการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ และพบว่าทำไมมาตรฐาน ISO 9001:2015 จึงเป็นมาตรฐานระบบการจัดการที่มอบผลประโยชน์ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด จัดการประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ และสานสัมพันธ์ในองค์กร

การสัมมนา คือ สถานการณ์การประชุมกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความสนใจประสบการณ์ในงานวิชาชีพเดียวกัน หรือวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน สำรวจ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาที่พบอยู่อย่างเป็นระบบ
บริษัทพรีโม เทรดดิ้ง จำกัด จึงได้จัดการสัมมนาขึ้นเมื่อ วันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมพิมพ์จันทร์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก