ตลาดสินค้าเครื่องสำอางออร์แกนิคในญี่ปุ่น >> Japanese Organic Cosmetics

ปัจจุบันผู้บริโภคญี่ปุ่นมีความใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้น ส่งผลถึงความต้องการของสินค้า ประเภทออร์แกนิคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ตามลําดับ จึงทําให้สินค้าออร์แกนิคเป็นที่นิยมและขยายขอบเขตกว้างขวาง…