บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด จัดการประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ และสานสัมพันธ์ในองค์กร

การสัมมนา คือ สถานการณ์การประชุมกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความสนใจประสบการณ์ในงานวิชาชีพเดียวกัน หรือวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน สำรวจ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาที่พบอยู่อย่างเป็นระบบ
บริษัทพรีโม เทรดดิ้ง จำกัด จึงได้จัดการสัมมนาขึ้นเมื่อ วันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมพิมพ์จันทร์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก